പ്രദർശനം

2018 ഷാങ്ഹായ് എക്സിബിഷൻ

2018 സ്പെയിൻ എക്സിബിഷൻ

2018 ഇന്ത്യ എക്സിബിഷൻ

2019 ജർമ്മൻ എക്സിബിഷൻ

2019 ഷാങ്ഹായ് എക്സിബിഷൻ

2019 ഇന്ത്യ എക്സിബിഷൻ

2020 ഷാങ്ഹായ് എക്സിബിഷൻ